Autorizzazione all’uso dei cookie

Tu sei qui

Giunta esecutiva

Composizione

xxxxxxxxxxxx

Principali compiti e funzioni

xxxxxxxxxxxxxxx

Membri

  • xxxxxxxxxx
  • xxxxxxxx

DPO e RPDCarmine Altomari Via Jungi 7 87041 Acri (CS) .  Tel. 3358449592

e-mail altomaricarmine@gmail.com  Pec: carminealtomari@pec.it

RPD INCARICATO :  Carmine Altomari      PEC carminealtomari@pec.it